93.666.88.98 info@maricel.cat

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

MARICEL EDUCATIUS S.L es troba profundament compromès amb el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal i és per ells que compleix estrictament amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i amb el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica i la resta de normativa vigent a cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals del usuari.

Us informem que les dades personals que l’entitat pugui recollir-vos seran incorporades a els fitxers de MARICEL EDUCATIUS S.L que es troben degudament inscrits al Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i que té com a finalitat comunicació entre l’empresa i els seus clients, usuaris, contactes o interessats en relació amb els nostres productes o serveis que prestem, sol·licituds d’informació, etc.

Les dades de caràcter personal, seran tractades amb el grau de protecció adequat, prenent-se les mesures de seguretat legalment necessàries per evitar la seva pèrdua, deteriorament i subministrament i accés a tercers no autoritzats. Això no obstant, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Al marge de la relació contractual, l’usuari autoritza MARICEL EDUCATIUS S.L al tractament de les vostres dades personals per a l’enviament d’ofertes comercials i publicitat per qualsevol mitjà (correspondència, telèfon, fax, mailing o qualsevol altre mitjà telemàtic) propi.

Així mateix us informem que podreu exercir els drets (ARCO) d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades personals als fitxers de MARICEL EDUCATIUS S.L segons el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (L.O.15/1999) i el RD. 1720/2007, dirigint una sol·licitud per escrit, juntament amb una còpia del DNI a la següent adreça Carrer PI I MARGALL , 36, LOCAL, CP 08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT, Barcelona o mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a: info@maricel.cat.Dades facilitades per tercers.

En cas que a la sol·licitud s’incloguessin dades de caràcter personal, per persones no titulars dels mateixos, l’usuari haurà, amb caràcter previ a la seva inclusió, informar les dites persones dels extrems continguts als paràgrafs anteriors. MARICEL EDUCATIUS S.L es eximeix de qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.

Dades de menors.

No està autoritzat facilitar dades de persones menors de catorze anys a través de aquest Lloc Web. MARICEL EDUCATIUS S.L s’eximeix de qualsevol responsabilitat pel incompliment daquest requisit.

Comunicacions comercials per mitjans electrònics.

Les comunicacions que es facin per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà electrònic, seran les necessàries per gestionar la vostra sol·licitud. No obstant això, seran aquelles que hagin estat consentides o autoritzades expressament pels destinataris de conformitat amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç Electrònic, llevat del que disposa l’article 21.2 d’aquesta mateixa Llei, a la redacció donada per
la Disposició Final Primera de la nova Llei General de Telecomunicacions.

Mesures de seguretat.

El responsable del fitxer ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades Personals legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques a disposició segons l’estat de la tecnologia per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals facilitades.
Deure secret.
L’usuari compta amb la confidencialitat i el deure de secret de tots aquells que tractin els dades en nom i per compte del mateix. Sense perjudici d’això, l’usuari n’és conscient de la possibilitat que la seguretat de les comunicacions a través de xarxa no sigui invulnerable.